'Twentieth Century Harmony' by V. Pershichetti: https://amzn.to/2V4paRl.